در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن

شرط اول قدم آنست که مجنون باشی

 

عضویت در گروه اینترنتی منصور قیامت