نسیمی در فارس وزیدن گرفته تا خورده فتنه گرانی را به کرسی صدارت استانداری بنشونه اما مردم در برابر نسیم طوفان می شوند
در ادامه باید بگم مردم استان فارس همگی اتفاق نظر دارند که استتاندار فتنه گر نمی خواهیم

خلاصه این ها حرف هایی است که مردم توی ایستگاه اتوبوس ، تاکسی ، توی بازار در گوش هم یه ریز می خونند اما نقی معمولی که شصتش از ماجرا خبر دار شده در حالت خواب به یکی از بچه های ناف پشم زنی گفته مگه داریم؟ مگه میشه؟