یکی از بچه های مرودشت زده بود تو کار تجارت کرم خاکی .

بعد چند نفر رفتن از اون کرم بخرند . نمیدونستند چی بگند ؟ چه جور بگند ؟

بالاخره به مرودشتیه گفتند : آقا کرم داری ؟ به نظرتان مرودشتیه چه کار کرد؟